فراگیران محترم ، لطفا از بخش پایین راهنما و درسنامه را دریافت کنید ، و از بخش ورود به سامانه آزمون در زمان مقرر اقدام به انجام آزمون خود بصورت الکترونیکی نمایید.

سامانه ثبت نام دوره های آموزش مجازی

عنوان دوره آموزشی

ورود به سامانه

سازمان مخابرات

راهنمای دوره

محتوا

ورود به سامانه

اداره برق کشور

راهنمای دوره

محتوا

ورود به سامانه

گاز خارک

راهنمای دوره

محتوا

ورود به سامانه

شرکت آب

راهنمای دوره

محتوا

ورود به سامانه

دانشگاه علوم پزشکی

راهنمای دوره

محتوا

ورود به سامانه

شرکت بیمه

راهنمای دوره

محتوا

ورود به سامانه

شرکت گاز

راهنمای دوره

محتوا

ورود به سامانه

بیمه سلامت استان تهران

راهنمای دوره

محتوا

ورود به سامانه

پژوهشگاه نیرو

راهنمای دوره

محتوا

ورود به سامانه

پژو هشکده محیط زیست و توسعه پایدار

راهنمای دوره

محتوا

ورود به سامانه

شماره تماس پشتیبانی