فراگیران محترم ، لطفا از بخش پایین راهنما و درسنامه را دریافت کنید ، و از بخش ورود به سامانه آزمون در زمان مقرر اقدام به انجام آزمون خود بصورت الکترونیکی نمایید.

سامانه ثبت نام دوره های آموزش مجازی

عنوان دوره آموزشی

نحوه اجرا

آشنایی با قوانین و مقررات ناظر بر ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد

راهنمای دوره

محتوا

ورود به سامانه

درسنامه اجرای احکام مدنی

راهنمای دوره

محتوا

ورود به سامانه

درسنامه آشنایی با قانون سازمان بازرسی کل کشور

راهنمای دوره

محتوا

ورود به سامانه

درسنامه آیین دادرسی مدنی

راهنمای دوره

محتوا

ورود به سامانه

درسنامه فرایند آموزش و توسعه منابع انسانی

راهنمای دوره

محتوا

ورود به سامانه

درسنامه قوانین و مقررات آموزش منابع انسانی بخش دولت

راهنمای دوره

محتوا

ورود به سامانه

درسنامه قوانین و مقررات تشکیلات و روشها

راهنمای دوره

محتوا

ورود به سامانه

درسنامه منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی

راهنمای دوره

محتوا

ورود به سامانه

درسنامه نیاز سنجی آموزشی سازمانها

راهنمای دوره

محتوا

ورود به سامانه

قوانین و مقررات دولتی 3

راهنمای دوره

محتوا

ورود به سامانه

شماره تماس پشتیبانی